Statut

Statut Stowarzyszenia Edukacyjnego Wolna Szkoła Waldorfska

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Edukacyjne Wolna Szkoła Waldorfska zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wychowanie i edukację dzieci i młodzieży w oparciu o idee wychowawczo-edukacyjne Rudolfa Steinera, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wcielaniu w życie tych idei, upowszechnianie ich w Polsce oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmą takie działania.

Art. 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Art. 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Art. 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Art. 7.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a) organizację i prowadzenie przedszkoli i szkół, w których stosowane są metody i techniki wychowawczo-edukacyjne Rudolfa Steinera

b) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących działalności przedszkoli i szkół waldorfskich,

c) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych realizacją działalności edukacyjno-wychowawczej Stowarzyszenia

d) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, w dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia

e) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

Art. 8.

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

Art. 9.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Art. 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a) zapoznał się możliwie dokładnie z ideami pedagogicznymi Rudolfa Steinera, zrozumiał je i zaakceptował,

b) zapoznał się ze statutem Stowarzyszenia, zrozumiał go i zaakceptował

c) oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

Art. 11.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

Art. 12.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

b) zabiegać o przychylne kształtowanie opinii społecznej i klimatu wokół idei wychowawczo-edukacyjnych Rudolfa Steinera oraz środowiska przedszkoli i szkół waldorfskich,

c) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

d) dbać o jego dobre imię,

e) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

f) regularnie opłacać składki.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, jeżeli takowe zostaną przez Stowarzyszenie wydane,

d) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,

e) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków.

Art. 13.

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w art. 12 ust. 2 lit. b-e.

Art. 14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia lub listy członków wspierających następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej za trzy miesiące,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b,

e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

3) śmierć członka

4) ustanie osobowości prawnej

Art. 15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

Art. 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

Art. 17.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Art. 18.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Art. 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na dwanaście miesięcy .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

a) Zarząd

b) Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków

c) Komisja Rewizyjna

Wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz propozycjach porządku obrad, listami poleconymi lub w inny sposób za pisemnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, bez prawa udziału w głosowaniu, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu ,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór członków Zarządu,

f) uchwalanie zmian statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Art. 20.

1. Zarząd składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Art.21.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób : przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) pozostawać w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem

b) pełnić funkcji w Zarządzie

c) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu

d) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają z tytułu pełnienia swych funkcji żadnego wynagrodzenia.

Art. 22.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w art. 16 p. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Art. 23.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, ofiarności publicznej oraz opłat za szkoły, przedszkola i pozostałą działalność edukacyjną zgodną z celami statutowymi.

2. Uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa łącznie z drugim członkiem Zarządu (może to być Zastępca Prezesa, Skarbnik, Sekretarz lub Członek Zarządu). 

Art. 24.

1. Czesne ustalane jest w wysokości wynikającej z kosztów bezpośrednich prowadzenia szkoły lub przedszkola.

2. Organizacja i prowadzenie szkół i przedszkoli jest działalnością odpłatną.

3. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji celów statutowych, o których mowa w art. 1 i 7. 4. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art.25.

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Zabrania się przekazywania majątku i funduszy Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Art. 26.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.